top of page

1. Informacja dla klientów

Salon Filomena Lidia Przybylska z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Daszyńskiego 34 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z administratorem można się kontaktować:

- bezpośrednio w siedzibie firmy

- mailowo filomena2@op.pl

- telefonicznie 32 230 16 42

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług.

Podstawa Prawna przetwarzania:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być biura rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Salon Filomena Lidia Przybylska nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

 

 

 

2. Informacja dla pracowników

1. Salon Filomena Lidia Przybylska z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Daszyńskiego 34 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z administratorem można się kontaktować:

- bezpośrednio w siedzibie firmy

- mailowo filomena2@op.pl

- telefonicznie 32 230 16 42

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Salonie Filomena, oraz świadczenia powiązanych z zatrudnieniem.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być biura rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Salon Filomena Lidia Przybylska nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

3. Klauzula informacyjna przy CV

1. Salon Filomena Lidia Przybylska z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Daszyńskiego 34 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z administratorem można się kontaktować:

- bezpośrednio w siedzibie firmy

- mailowo filomena2@op.pl

- telefonicznie 32 230 16 42

2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

4. Klauzula informacyjna przy monitoringu wizyjnym.

 

Administratorem systemu monitoringu jest Salon Filomena Lidia Przybylska

Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie

z art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Osoba zarejestrowana przez system monitorujący ma prawo dostępu do swoich danych

i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

(informacja powinna się znajdować przy wejściu do budynku)

 

 

 

 

 

 

5. Klauzula skrótowa w każdym miejscu, również na stronie:

Administratorem Państwa danych jest Salon Filomena Lidia Przybylska. Więcej informacji można uzyskać:

na stronie internetowej www.filomena2.pl

 

mailowo, pod adresem : filomena2@op.pl

telefonicznie, pod numerem 32 230 16 42

bezpośrednio w siedzibie firmy

 

 

 

 

6. Regulamin monitoringu i obowiązki z tym związane

 

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Salonie Filomena Lidia Przybylska z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Daszyńskiego 34, miejsca instalacji kamer systemu na terenie podmiotu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

Infrastruktura podmiotu, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to:

wnętrze salonu

 

§ 2

Celem monitoringu jest:

Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętych monitoringiem.

Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu.

Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

Ustalanie sprawców czynów zabronionych.

Ograniczenie dostępu na terenu podmiotu osób nieuprawnionych i niepożądanych.

 

§ 3

Monitoring funkcjonuje całą dobę.

Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

 

§ 4

System monitoringu składa się z:

Kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;

Urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;

Monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.

Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

Osoby przebywające na terenie obszaru monitorowanego są poinformowani

o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku.

Zapis na nośniku jest/nie jest archiwizowany.

 

 

§ 5

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku i terenu przy ulicy Daszyńskiego 34 w Gliwicach, znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym/ biurze

Osoby upoważnione do obserwowania obrazu ustanawia Administrator.

Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu tylko za zgodą Administratora., a osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.

 

§ 6

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:

Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty.

W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok).

Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (Administrator).

Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy przekazywaniu płyty.

Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez Administratora.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator.

Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

bottom of page